Tre personer sitter i möte i ett konferensrum. Uppförandekod

Uppförandekod

Standby ABs uppförandekod har upprättats för att tydliggöra vilka principer som ligger till grund för företagets anställda, affärspartners och andra intressenter.

Omfattning och tillämpning

Standby ABs uppförandekod har upprättats för att tydliggöra vilka principer som ligger till grund för företagets anställda, affärspartners och andra intressenter. Den omfattar alla anställda inom Standby AB och dess styrelseledamöter. Standby AB skall aktivt välja affärspartners som står för samma värderingar och principer.

 

Affärsprinciper

 • Vi arbetar efter de lagar och förordningar som finns där vi verkar. I händelse av konflikt mellan tvingande lagregler och principerna i denna uppförandekoden är det lagen som har företräde.
 • God sed i affärslivet och ärlighet skall vara ledorden i relationerna med våra affärspartners
 • Vi accepterar inte mutor eller andra betalningar som kan påverka beslut, eller utpressning i någon form, varken som givare/initiativtagare eller mottagare.
 • Vi ska bedriva våra privata och andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte står i konflikt med eller förefaller strida mot Standby ABs intressen. Om en sådan intressekonflikt uppstår ska den person som omfattas av konflikten omedelbart rapportera detta till sin närmaste arbetsledare.
 • Vi förhåller oss politiskt och religiöst neutralt.
 • Vi respekterar tillämplig konkurrenslagstiftning

 

Mänskliga rättigheter och god arbetsmiljö

 • Vi stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter.
 • Inga former av slav-, tvångs- eller barnarbete tolereras.
 • Vi anställer och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande.
 • Lägsta anställningsålder är efter avslutad grundskola eller nationellt gällande lagstiftning.
 • Vi ska följa nationell lagstiftning och kollektiva förhandlingar om arbetstid. Vi ska respektera medarbetares rätt till fritid och deras tillgänglighet utanför arbetstid för att förbättra balans mellan arbete och privatliv.
 • Alla våra medarbetare har rätt att ansluta sig till föreningar, organisationer och rätt att organisera sig i fackliga sammanslutningar.
 • Våra medarbetare skall ha en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 

Miljömässiga principer

 • Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan genom aktiva val av råvaror, processer och transporter.
 • Vi ska bidra till en hållbar utveckling i närsamhället
 • Vi stödjer försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som utgör miljö- och hälsorisker när lämpliga alternativ finns.

 

Medarbetaransvar

Alla inom Standby AB har ansvar för att kommunicera och leva upp till innehållet i uppförandekoden. Vi uppmuntrar medarbetare att rapportera beteenden som kan vara oförenliga med dessa principer. Uttalade eller ej uttalade godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte. Denna uppförandekod har antagits av ledningen för Standby AB och kan endast ändras eller upphävas av ledningsgruppen.

Underlåtenhet att följa kodens bestämmelser kan leda till disciplinära åtgärder.

Om du vill veta mer om oss

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om oss! Vi vill gärna veta mer om dig!

Kontakta oss


0520-49 44 40

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Sweden
Or choose country below